^ Wróć do góry strony

Kalendarium prac

ROK 2008

Dnia 23 stycznia Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński zaprosił na spotkanie poświęcone dziedzictwu kulturowemu wsi opolskiej przedstawicieli instytucji zajmujących się tą tematyką. Celem spotkania była wymiana informacji i propozycja koordynacji prac w tym zakresie.
W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu (dziś Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Opolu), Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz uczelni wyższych z Opola, Wrocławia i Nysy.

Poszczególne Instytucje przedstawiły swoją dotychczasową pracę na rzecz zachowania zasobu kulturowego wsi i ochrony wiejskiego krajobrazu województwa opolskiego oraz wymieniły się doświadczeniami. Podkreślono rolę edukacji społeczeństwa o wartości dziedzictwa kulturowego, które wpływa na poczucie tożsamości regionalnej. Ważna jest aktywizacja społeczności lokalnych, dbających o swoje środowisko.

Wojewoda Opolski wspomniał o „Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2010" opracowanym przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych dla ochrony dziedzictwa kulturowego wsi.

                                                                                      

 

Podczas spotkania zespołu w dniu 12 czerwca Pani Iwona Solisz, Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła "Koncepcję działań konserwatorskich w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej:

- Ustalenie szczególnie cennych wiejskich wartości kulturowych: zarówno układów ruralistycznych, jak i poszczególnych zespołów czy zagród.

- Wypracowanie szczegółowych zasad ochrony wiejskiego dziedzictwa Opolszczyzny.

- Wspieranie działań samorządów i lokalnych społeczności mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów zabytkowych.

Przeanalizowano przedstawiony przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,  projekt formularza inwentaryzacji zasobu kulturowego wsi wraz z listą szczególnie cennych układów ruralistycznych Opolszczyzny, wytypowanych do inwentaryzacji. Przeprowadzono dyskusję nad treścią formularza i listą wytypowanych miejscowości.

                                                                                      

 

W dniu 16 września, w ramach FORUM konserwatorsko – samorządowego w Ośrodku Formacyjno– Wypoczynkowym „Skowronek” w Głuchołazach odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu podczas którego zajęto się następującą tematyką:

- dyskutowano nad przygotowanym przez ROBiDZ w Opolu zestawieniem wsi województwa opolskiego o wysokich walorach zabudowy i ukształtowania przestrzennego wymagających ochrony;

- ustalono sposób pozycjonowania wsi w ramach kategorii: wybitne, unikalne, wyróżniające w regionie, reprezentatywne;

- przedstawiono przygotowaną przez ROBiDZ ankiety dla poszczególnych wsi, do umieszczenia na stronie www Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz do rozdania instytucjom do wypełniania.

 

ROK 2009

 

Na spotkaniu w dniu 6 kwietnia dokonano podsumowania rocznej pracy zespołu. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu Maria Burian przedstawiła prezentację pt. "Zabytkowe wsie województwa opolskiego. Analiza zebranych ankiet pod kątem materiału badawczego i danych uzyskanych na ich podstawie".

Odbyła się również dyskusja, w czasie której członkowie Zespołu omówili sposób oceny i weryfikacji informacji zawartych w tabeli (formularzu inwentaryzacyjnym).

 Na spotkaniu Zespołu w dniu 27 października przeanalizowano następujące zagadnienia:    

- Oficjalne powołanie Zespołu Zarządzeniem nr 138/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu (zobacz tutaj),  

- Podsumowanie prac Zespołu wykonanych od kwietnia 2009,

- Wykonanie objazdu wsi ujętych w opracowanym przez Zespół wykazie (ponad 100 wsi) przez zespół złożony z pracowników ROBiDZ oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

- Prezentacja wyników waloryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego;

- Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji z określeniem najcenniejszych wsi województwa opolskiego – na podstawie opracowanych materiałów;

- Działania zmierzające do uznania za Pomnik Historii zabytkowego układu ruralistycznego wraz z pocysterskim zespołem klasztorno–kościelnym w Jemielnicy.


ROK 2010


Podczas kolejnego spotkania Zespołu w dniu 22 lutego Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński zaproponował tryb i zakres dalszej pracy zespołu w tym zorganizowanie konferencji informacyjno– promocyjnej pt.  „Dziedzictwo kulturowe wsi opolskiej – stan, ochrona i perspektywy”. Konferencja miała na celu pomoc w budowaniu dla Odnowy Wsi społecznego ruchu na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła rekomendacje dotyczące form ochrony dla wsi o wartościach wybitnych i bardzo wysokich, przykładowe zadania dla programów opieki.

Zespół przyjął podział wsi, w których dokonano waloryzacji zasobów kulturowych na trzy grupy:

A – miejscowość z zachowanym w pełni, bądź w dużej części historycznym układem przestrzennym

B – miejscowość ze spójnym/jednolitym fragmentem historycznego układu przestrzennego

C – miejscowość z pojedynczymi obiektami architektonicznymi, pojedynczymi cechami i wyróżnikami.     

 


W dniu 16 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Omówiono konferencję z dnia 13 maja 2010 r. oraz wytyczono następujące kolejne zadania dla Zespołu:

- weryfikacja dodatkowych wsi,

- uzupełnienie danych dla poszczególnych miejscowości,

- ocena przekształceń i zagrożeń zasobu,

- rekomendowane działania,

- Harmonogram przygotowań przyszłorocznej konferencji prezentującej całość prac zespołu w powiązaniu z doświadczeniami innych województw (maj 2011 r.).

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli udział m.in.: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz, Dyrektor ROBiDZ Maria Burian wraz z Agnieszką Sałyga- Rzońca, dr Zbigniew Kuriata z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

ROK 2011

                                                                                           

W dniu 1 marca odbyło się pierwsze spotkanie w roku 2011, w Złotej Sali Urzędu Wojewódzkiego, któremu przewodniczył Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński. W spotkaniu udział wzięli także: Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jarosław Gałęza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, Marek Wiland, Przewodniczący Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu.

Tematem spotkania było przygotowanie konferencji w Kamieniu Śląskim „Wiejska przestrzeż - zagrożone dziedzictwo", planowanej na maj 2011r. Omówiono również wstępnie dokument, który ma być przedstawiony na w/w konferencji, przygotowany przez Marka Wilanda p.t. "Deklaracja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi przejawiającego się w jej krajobrazie, zabudowie i zagospodarowaniu".Drugie posiedzenie Zespołu w roku 2011, prowadzone przez Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego odbyło się w dniu 28 marca na sesji wyjazdowej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, dzięki uprzejmości Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Drabińskiego oraz dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak. W pracach Zespołu uczestniczyli również:  Iwona Solisz - Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu, Maria Burian i Agnieszka Sałyga-Rzońca z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddziału Terenowego  w Opolu, Marek Wiland - Przewodniczący Zachodniej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, Jarosław Gałęza i Elżbieta Wijas –Grocholska z Muzeum Wsi Opolskiej, Maria Głogiewicz i Ewa Kutula z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Jerzy Przybyła – architekt i urbanista.

W czasie spotkania omówiono szczegóły mającej się odbyć w maju b.r. w Kamieniu Śląskim konferencji „Wiejska przestrzeń - zagrożone dziedzictwo". Dyskusja dotyczyła też dokumentu „Deklaracja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi przejawiającego się w jej krajobrazie, zabudowie i zagospodarowaniu" przygotowanego przez Marka Wilanda. Omówiono plany pracy Zespołu do końca 2011 roku.


W dniu 18 kwietnia 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu w pełnym składzie na sesji wyjazdowej na zamku w Rogowie Opolskim. Podczas spotkania Zespól wypracował ostateczny kształt dokumentu „Deklaracja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi przejawiającego się w jej krajobrazie, zabudowie i zagospodarowaniu", nadając mu nazwę „Opolskiego Dezyderatu w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej”.

 

ROK 2012


Podczas pierwszego w 2012 r. spotkania Zespołu w dniu 7 lutego przedstawiono następujące tematy:

- Rola instytucji/partnerów w pracach Zespołu.

- Dalsze formalne działania Zespołu w 2012 roku.

- Sposób komunikowania się ze społeczeństwem lokalnym, aby pobudzić je do podjęcia działań mających na celu ochronę zabytkowych wsi.

- Zainteresowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracami Zespołu 
i stworzenie ram finansowania.

- Idea sieci wsi najpiękniejszych jako pomysł na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej.

 

ROK 2013

 

W dniu 21 lutego br. odbyło się w spotkanie Zespołu ds. zachowania dziedzictwa kulturowego wsi i ochrony wiejskiego krajobrazu Opolszczyzny.
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Solisz, Wojewódzki Konserwator Zabytków, która podsumowała pracę Zespołu w 2012 r., omówiła najważniejsze działania i inicjatywy oraz przedstawiła zamierzenia i cele na rok 2013.

Najważniejsze inicjatywy zespołu to: warsztaty dla mieszkańców sołectw wybitnych pod względem zachowania zasobu kulturowego w województwie opolskim, które odbyły się w Złotogłowicach i w Starym Paczkowie, które kontynuowane będą w kolejnych miejscowościach oraz koncepcja „Sieci Najciekawszych Wsi" (dostępna na stronie internetowej: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl). Członkowie zespołu dyskutowali o sposobach popularyzacji zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym, podzielili się doświadczeniami z punktu widzenia reprezentujących instytucji oraz wymienili informacje nt. tegorocznych wydarzeń.

 W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa - oddział w Opolu, Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu i Stowarzyszenia Architektów Polskich - oddział w Opolu.