^ Wróć do góry strony

O zespole

W styczniu 2008 roku Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński podjął inicjatywę wszczęcia prac zmierzających do zwiększenia ochrony dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej i poprawy stanu jego zachowania, widząc w tym możliwość i potrzebę uzupełnienia działań odnowy wsi prowadzonej w ramach programu regionalnego.

Stan ochrony prawnej obszarów wiejskich kształtował się wówczas nadzwyczaj skromnie:
Wojewoda Opolski zaprosił do współpracy instytucje kultury oraz uczelnie wyższe. W skład Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny weszli:

Prace zespołu sformalizowano zarządzeniem nr 138/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu (zobacz tutaj).


Zakres zadań i celów zespołu został sformułowany następująco:
1. Zachowanie szczególnie cennych wiejskich wartości kulturowych: zarówno układów ruralistycznych, jak i poszczególnych zespołów czy zagród: weryfikacja zasobów, wartościowanie, wybór najefektywniejszej formy ochrony, określenie niezbędnych do wykonania działań doraźnie chroniących wartości danego układu ruralistycznego, obejmowanie ochroną prawną wytypowanych zespołów.

2. Wypracowanie szczegółowych zasad ochrony wiejskiego dziedzictwa Opolszczyzny, zwłaszcza w kontekście zachowania lokalnego krajobrazu oraz regionalnego stylu form architektonicznych w formie wytycznych do:
a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) programów opieki nad zabytkami.

3. Wspieranie działań samorządów i lokalnych społeczności mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów zabytkowych:
a) działania na rzecz tworzenia parków kulturowych.

Przyjęto następujący program działań:
1. Rozpoznanie dorobku instytucji zajmujących się problematyką.
2. Zbadanie zabytkowego zasobu wsi opolskiej w terenie.
3. Dokumentacja i waloryzacja tego zasobu.
4. Propozycje działań ochronnych.
5. Aktywizacja społeczności lokalnej, działania edukacyjne (przy wykorzystaniu działających programów odnowywsi i Leader).